میله راهنما دو پله گل وسط

میله راهنما دو پله گل وسط